บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน

รับงานแก้ไขเพิ่ม แบบฟอร์ม (Form) รายงาน (Report) ของ Express

  • รับปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดจากแบบฟอร์มเดิมที่ใช้งาน เพิ่มเติมรายละเอียดที่ต้องการไป
  • สร้างรายงานวิเคราะห์ หรือ รายงานตรวจสอบในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการ
  • เพิ่มส่วนของ Barcode หรือรูปภาพตามที่ต้อง New Report